در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


به ساز و کاری منسجم و پیوسته که در یک محدود جغرافیایی مشخص و در زمانی معین انجام می‌شود تا طی آن فرد یا افرادی از طریق مشارکت شهروندان انتخاب شوند، انتخابات گفته می‌شود.

تاریخچه


ایران از جمله کشور‌هایی است که سابقه انتخابات در آن نزدیک به صد سال است. با این حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روند و ساز و کار‌های حاکم بر انتخابات تقویت شد و شهروندان حتی در انتخاب عالی‌ترین مقام سیاسی کشور نیز می‌توانند به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. از صد سال پیش تا کنون به این سو ایران شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاورد‌های مختلف بوده است که میتوان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی


اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت بر میگردد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید" نظامنامه انتخابات" را تهیه نماید، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد. اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور۱۲۸۵ هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند که ۶۰ نفر از تهران و ۹۶ نفر از سایر شهرستان‌ها انتخاب میشدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.

شرایط کاندید‌ها و رأی دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی


از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد
ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت از انتخاب کردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درج‌های اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید. زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد لیکن محدودیت‌هایی برای بی سواد‌ها و افراد غیر متمکن قایل شدند. بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداختی مالیات آن‌ها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. ضمناْ تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت.

تشکیل مجلس سنا


به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۲۴ دوره قانون گذاری مصوبات، وقایع و حوادث بسیاری رخ داد. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد. ولی این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد. از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند. مدت نمایندگی این مجلس تا سال ۱۳۲۴ هجری شمسی، ۶ سال بود.

تقلیل مدت مجلس سنا


لیکن به موجب اصلاحی که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۲۳/۳/۴۵ هجری شمسی به عمل آمد، مدت دوره از ۶ سال به ۴ سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز میگردید.

به موجب این اصلاحیه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر ۳۹ ماده بود که در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند ۱ ماده ۶ و همچنین بند ۲ ماده ۹ این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب حداقل ۲۵ سال و ۴۰ سال تمام باید باشد و بر اساس ماده ۱۰ نیز اشخاص میتوانند برای سنا انتخاب شوند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی


پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین نویت همه پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین کننده نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی، در روز‌های ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۲/۹۸% کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند.

انتخابات عمومی و سراسری


همانطور که اشاره شد، در دوران پس از انقلاب اسلامی انتخابات متعددی در ایران برگزار می‌شود که از جمله آن می‌توان به انتخابات مجلس خبرگان هر ۸ سال یک بار، انتخابات ریاست جمهوری هر ۴ سال یک بار، انتخابات مجلس شورای اسلامی هر ۴ سال یک بار، انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری هر ۴ سال یک بار و همه پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، برگزار خواهد شد.

عوامل اجرایی انتخابات


برای برگزاری هر انتخابات عمومی، چهار عامل اصلی باید موجود باشد تا اجرای انتخابات تحقق یابد. این چهار عامل اصلی محدوده انتخاباتی، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، ابزار و عوامل برگزاری انتخابات و  محدوده انتخاباتی (حوزه انتخابیه) است. 

حوزه انتخابیه


حوزه انتخابیه عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرز‌های مشخص و تعداد معینی که به آن تعلق میگیرد.

تفاوت حوزه انتخابیه با تقسیمات کشوری


حوزه‌های انتخابیه که اجزای قلمرو انتخابات یک کشور را تشکیل میدهند، با واحد‌های متعارف تقسیماتی مثل بخش و شهرستان که تشکیل دهنده اجزای سیاسی و اداری کشور میباشند تفاوت‌هایی دارند و اصولاْ دو مقوله جدای از هم هستند که هر کدام قانون و مقررات و قلمرو ویژه خود را دارند و لزوماْ ب. یکدیگر منطبق نمیباشند.حدود و مرز‌های حوزه انتخابیه


در قانون تعیین محدوده، حوزه‌های انتخابیه، به منظور مشخص شدن تعداد نماینده یا نمایندگان مردم سراسر کشور، تقسیمات دیگری با مرز‌های جدید و متفاوت با مرز‌های تقسیمات قبلی صورت میگیرد. این تقسیمات شامل چهار قسمت و حدود است که عبارتند از: انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا.

انتخابات ریاست جمهوری


در انتخابات ریاست جمهوری سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی میشود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب میگردد؛ بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس میکند تا با نتایج سایر شهرستان‌ها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع آرای بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد. ضمناْ در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هم وطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه اخذ رأی به عمل میآید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌شود.

انتخابات مجلس خبرگان


در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست وبه استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز، مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگان‌های وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاْ منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل میدهد.انتخابات مجلس شورای اسلامی


در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی میباشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاْ ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه مییابند.

انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری


در انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحد‌های تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل میدهند، ملاک عمل است.

انتخاب کننده یا رأی دهنده


انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارتست از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی که این حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمیباشد. این رأی باید به صورت مخفی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.

انتخاب شونده


انتخاب شونده فردی است واجد یک سلسله شرایط و صلاحیت‌های از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آن‌ها برای منظور خاصی برگزیده میشود.

در هر انتخابات برای انتخاب شونده شرایطی پیش بینی شده است که این شرایط به دو گونه به شرح زیر میباشد: قسمتی بارز و آشکار که به سهولت و با مراجعه به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی داوطلب عدم یا وجود آن‌ها محق و مسلم میشود، نوع دیگرمربوط است به سوابق سجلی، شغلی، سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی حال و گذشته داوطلب که اسناد و مدارک آن در اختیار داوطلب نیست بلکه در اختیار سازمان‌هایی است که پس از تحقیق و استعلام از مراکز قانونی درباره هر یک از داوطلبان نتیجه را در اختیار مجریان ذی ربط انتخاباتی قرار میدهند.

در پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، داوطلبان در دو گروه قرار میگیرند، اول آن‌هایی که واجد شرایط هستند و صلاحیتشان به عنوان یک داوطلب قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و گروهی دیگر آن‌هایی که فاقد یک یا چند شرط از شرایط مقرر میباشند و صلاحیت آنان به عنوان یک داوطلب قانونی رد میشود.

نامزد انتخاباتی


کلیه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، اسامی آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر میشود و به اطلاع همه میرسد.

مشکلات انتخابات


در بسیاری از کشور‌هایی که حاکمیت قانون در آن‌ها ضعیف است، شایعترین دلیل عدم تطابق انتخابات با استاندارد‌های بینالمللی نظیر «آزاد و عادلانه» بودن دخالت دولت‌های مستقر در انتخابات است. ممکن است دیکتاتور‌ها بر خلاف خواست اغلب مردم، با بکارگیری قدرت اجرایی (مثل پلیس، حکومت نظامی، سانسور و غیره) در قدرت بمانند. ممکن است اعضای یک گرایش سیاسی در یک مجلس قانونگذاری از قدرت اکثریت یا اکثریت مطلق برای تصویب یا اصلاح قوانین (نظیر قانون جزا، تعریف مکانیسم‌های انتخاباتی خاص برای تعیین صلاحیت یا تعیین محدودهٔ حوزه‌های انتخابیه) به سود خود استفاده کنند و نگذارند که قدرت به دست گرایش رقیب بیفتد.

نهاد‌های غیردولتی هم میتوانند با استفاده از زور، تهدید کلامی یا فریب که باعث رأیدهی یا شمارش نادرست میشود بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. یکی از وظایف حکومت‌ها در کشور‌هایی که سنت دیرین‌های در برگزاری انتخابات‌های آزاد و عادلانه دارند پایش و جلوگیری از هر گونه تقلب در انتخابات است. مشکلاتی که میتوانند باعث غیرآزاد و ناعادلانه شدن انتخابات شوند شکل‌های مختلفی دارند.

در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

آن لحاظ شد تا مجوز برگزاری انتخابات از سوی کمیته... بین المللی المپیک صادر شود کنگره انتخاباتی iwf قرار است... ثبت نام از کاندیدای حضور در انتخابات فدراسیون جهانی وزنه... حضور در انتخابات شد شرایط ثبت نام البته تغییراتی نسبت...
کد خبر: ۱۰۷۷۸۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


کانادا نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی کانادا نشان می دهد... چهارم کرونا درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح شود پیش از... انتخابات بتواند قاطعانه طرح ها و برنامه های مهم اش... سه شنبه به وقت محلی گفت نتایج این انتخابات نشان...
کد خبر: ۱۰۷۷۶۲۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


انتخابات سراسری روسیه واکنش نشان داد ...
در واکنش به برگزاری همزمان انتخابات سراسری پارلمانی محلی و... تا ۱۹ سپتامبر برگزار شد از سیاست انتخاباتی دولت مسکو... هیأت بین المللی نظارت بر انتخابات متشکل از نمایندگان سازمان... پایبند باشد گفتنی است که نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روسیه...
کد خبر: ۱۰۷۷۵۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


رئیس شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق:
رئیس شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق در سخنانی وجود نظارت... های بین المللی بر روند برگزاری این انتخابات را ضروری...
الفرات نیوز « جلیل عدنان» رئیس شورای کمیساریای عالی انتخابات... عراق سخنانی را در خصوص انتخابات پارلمانی زودهنگام در این... بر انتخابات پارلمانی زودهنگام مسأله ای ضروری است چنین نظارتی... سلامت و شفافیت انتخابات عراق را تأمین می کند پیش...
کد خبر: ۱۰۷۷۲۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸


کشور نقش بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل فرانسه... سرنوشت انتخابات را تعیین کند ...
به گزارش تابناک به نقل از ایکنا انتخابات ریاست جمهوری... حزب مورد نظر ماکرون است انتخابات فرانسه چه زمانی برگزار... می شود اولین دور انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه قرار... قوانین انتخاباتی در صورت عدم کسب اکثریت آرا در دور...
کد خبر: ۱۰۷۶۵۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵


مردم این کشور دعوت کرد تا در انتخابات دوما ی...
در سه روز آینده انتخابات دوما برگزار می شود اظهار... داشت انتخابات نمایندگان جدید برای دوما بدون شک رویدادی مهم... معنای عالی انتخابات را توضیح می دهم اضافه کرد معنای... « روز انتخابات واحد» برگزار می شود به این صورت...
کد خبر: ۱۰۷۶۵۵۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵


نتیجه انتخابات ریاست این فدراسیون از سوی دیوان عدالت اداری... شود و تغییری در سرنوشت انتخابات ندارد وی افزود ما... اظهار نظر لازم را انجام دهند به گزارش تسنیم انتخابات... جدید انتخاب و معرفی شد پس از برگزاری انتخابات کاوه...
کد خبر: ۱۰۷۶۴۳۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴


اشاره به نامزد شدنش برای انتخابات سال ۲۰۲۴ گفت که...
کد خبر: ۱۰۷۶۰۹۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳


حوزه انتخابات آماده همکاری با دولت است و دولت جدید...
اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها... زمینه انتخابات وضع شود که پاسخگوی همه نیازهای ما در... شود وی بیان کرد قانون انتخابات باید جامع باشد به... گونه ای که همه مسائل مربوط به انتخابات از جمله...
کد خبر: ۱۰۷۵۴۹۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰


ملی فلسطین بر آمادگی برای برگزاری انتخابات تاکید کرد ...
انتخابات سراسری به ویژه در شهر قدس آماده هستیم و...
کد خبر: ۱۰۷۴۸۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷


و مناسب شد گفت تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری... کرد بعد از برگزاری انتخابات و تعیین دولت جدید به...
کد خبر: ۱۰۷۴۸۳۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶


کشور صربستان قرار است انتخابات اعضای هیئت رئیسه اتحادیه جهانی... که حمید سوریان را در انتخابات شرکت دهد اما با... لابی و رایزنی لازم با اعضای رای دهنده در انتخابات... که با شرایط موجود تمایلی به حضور در انتخابات ندارد...
کد خبر: ۱۰۷۴۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴


در مورد تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ محکوم و جریمه کرده...
سابق ترامپ به علت ادعاهای جعلی در مورد نتایج انتخابات... جعلی خود سعی در براندازی پیروزی جو بایدن در انتخابات... شکایت وکلای ترامپ از نتایج انتخابات سوء استفاده تاریخی و... استانداردها و قانون انتخابات شرکت کنند حکم قاضی پارکر در...
کد خبر: ۱۰۷۲۲۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴


سیاسی مهم عراق تاکید کرد که اگر انتخابات پارلمانی این...
لغو انتخابات پیش از موعد ندارد وی گفت که در... صورت به تعویق انداختن انتخابات این رویداد دیگر برگزار نمی... تقلب احتمالی در انتخابات پایان نیافته است و اگر نتایج... آیا انتخابات در ۱۰ اکتبر سال جاری برگزار می شود...
کد خبر: ۱۰۷۱۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲


تولر سفیر آمریکا در بغداد از تصمیم برگزاری انتخابات پارلمانی... انتخابات مطالبه اساسی ملت عراق بود و اگر برگزار نشود... کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد دهم اکتبر موعد... نهایی برای برگزاری انتخابات خواهد بود ...
کد خبر: ۱۰۷۱۴۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱


به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت ...
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در... لیبرال شد به این ترتیب انتخابات پارلمانی کانادا در ۲۰... به عنوان برگ برنده در انتخابات زودهنگام پیش رو یاد... می کند انتظار می رود در این انتخابات حزب حاکم...
کد خبر: ۱۰۷۰۱۹۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵


با فراکسیون هایی که اعلام کرده اند در انتخابات شرکت...
انتخابات و هیات سازمان ملل در عراق برگزار شد طبق... این بیانیه کمیساریای انتخابات گزارش مفصلی از آمادگی های فنی... و توان خود برای برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر آن... برای برگزاری انتخابات پایبند است و می تواند شرایط مناسب...
کد خبر: ۱۰۶۸۷۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷


بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر خود یعنی دهم اکتبر...
شد کمیسیون انتخابات شرح مفصلی از آمادگی فنی و توانمندی... هایش برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر خود یعنی دهم... تعیین شده برای برگزاری انتخابات و توانایی اش برای فراهم... سازی فضای مناسب برای برگزاری انتخابات تاکید کرد به موازات...
کد خبر: ۱۰۶۸۶۱۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷


سیاستمدار عراقی:
رهبر گروه انتخاباتی جنبش حقوق نزدیک به گروه های مقاومت... عراق تاکید کرد تاخیر انتخابات کشور را وارد روند خطرناکی...
که خواهان تاخیر انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند باید مسوولیت تبعات... خطرناک تحریم انتخابات در ۲۰۱۸ خطاب به طرفداران تاخیر انتخابات... در عراق گفت تحریم انتخابات را در گذشته تجربه کردید... ارائه یک نمونه جدید از کار سیاسی در انتخابات آینده...
کد خبر: ۱۰۶۸۰۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴


شواهد جدیدی از "تقلب انتخاباتی" ۲۰۲۰ به زودی علنی خواهد...
و شرطی وجود دارد که نشان می دهد انتخابات با... دیگر رسانه های آمریکایی را به لاپوشانی تقلب انتخاباتی متهم... رئیس جمهوری آمریکا به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری نوامبر... ۲۰۲۰ از سوی کالج انتخاباتی در ۱۴ دسامبر معرفی شد...
کد خبر: ۱۰۶۷۴۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv