در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


به ساز و کاری منسجم و پیوسته که در یک محدود جغرافیایی مشخص و در زمانی معین انجام می‌شود تا طی آن فرد یا افرادی از طریق مشارکت شهروندان انتخاب شوند، انتخابات گفته می‌شود.

تاریخچه


ایران از جمله کشور‌هایی است که سابقه انتخابات در آن نزدیک به صد سال است. با این حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روند و ساز و کار‌های حاکم بر انتخابات تقویت شد و شهروندان حتی در انتخاب عالی‌ترین مقام سیاسی کشور نیز می‌توانند به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. از صد سال پیش تا کنون به این سو ایران شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاورد‌های مختلف بوده است که میتوان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی


اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت بر میگردد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید" نظامنامه انتخابات" را تهیه نماید، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد. اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور۱۲۸۵ هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند که ۶۰ نفر از تهران و ۹۶ نفر از سایر شهرستان‌ها انتخاب میشدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.

شرایط کاندید‌ها و رأی دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی


از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد
ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت از انتخاب کردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درج‌های اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید. زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد لیکن محدودیت‌هایی برای بی سواد‌ها و افراد غیر متمکن قایل شدند. بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداختی مالیات آن‌ها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. ضمناْ تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت.

تشکیل مجلس سنا


به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۲۴ دوره قانون گذاری مصوبات، وقایع و حوادث بسیاری رخ داد. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد. ولی این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد. از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند. مدت نمایندگی این مجلس تا سال ۱۳۲۴ هجری شمسی، ۶ سال بود.

تقلیل مدت مجلس سنا


لیکن به موجب اصلاحی که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۲۳/۳/۴۵ هجری شمسی به عمل آمد، مدت دوره از ۶ سال به ۴ سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز میگردید.

به موجب این اصلاحیه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر ۳۹ ماده بود که در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند ۱ ماده ۶ و همچنین بند ۲ ماده ۹ این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب حداقل ۲۵ سال و ۴۰ سال تمام باید باشد و بر اساس ماده ۱۰ نیز اشخاص میتوانند برای سنا انتخاب شوند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی


پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین نویت همه پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین کننده نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی، در روز‌های ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۲/۹۸% کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند.

انتخابات عمومی و سراسری


همانطور که اشاره شد، در دوران پس از انقلاب اسلامی انتخابات متعددی در ایران برگزار می‌شود که از جمله آن می‌توان به انتخابات مجلس خبرگان هر ۸ سال یک بار، انتخابات ریاست جمهوری هر ۴ سال یک بار، انتخابات مجلس شورای اسلامی هر ۴ سال یک بار، انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری هر ۴ سال یک بار و همه پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، برگزار خواهد شد.

عوامل اجرایی انتخابات


برای برگزاری هر انتخابات عمومی، چهار عامل اصلی باید موجود باشد تا اجرای انتخابات تحقق یابد. این چهار عامل اصلی محدوده انتخاباتی، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، ابزار و عوامل برگزاری انتخابات و  محدوده انتخاباتی (حوزه انتخابیه) است. 

حوزه انتخابیه


حوزه انتخابیه عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرز‌های مشخص و تعداد معینی که به آن تعلق میگیرد.

تفاوت حوزه انتخابیه با تقسیمات کشوری


حوزه‌های انتخابیه که اجزای قلمرو انتخابات یک کشور را تشکیل میدهند، با واحد‌های متعارف تقسیماتی مثل بخش و شهرستان که تشکیل دهنده اجزای سیاسی و اداری کشور میباشند تفاوت‌هایی دارند و اصولاْ دو مقوله جدای از هم هستند که هر کدام قانون و مقررات و قلمرو ویژه خود را دارند و لزوماْ ب. یکدیگر منطبق نمیباشند.حدود و مرز‌های حوزه انتخابیه


در قانون تعیین محدوده، حوزه‌های انتخابیه، به منظور مشخص شدن تعداد نماینده یا نمایندگان مردم سراسر کشور، تقسیمات دیگری با مرز‌های جدید و متفاوت با مرز‌های تقسیمات قبلی صورت میگیرد. این تقسیمات شامل چهار قسمت و حدود است که عبارتند از: انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا.

انتخابات ریاست جمهوری


در انتخابات ریاست جمهوری سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی میشود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب میگردد؛ بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس میکند تا با نتایج سایر شهرستان‌ها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع آرای بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد. ضمناْ در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هم وطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه اخذ رأی به عمل میآید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌شود.

انتخابات مجلس خبرگان


در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست وبه استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز، مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگان‌های وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاْ منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل میدهد.انتخابات مجلس شورای اسلامی


در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی میباشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاْ ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه مییابند.

انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری


در انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحد‌های تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل میدهند، ملاک عمل است.

انتخاب کننده یا رأی دهنده


انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارتست از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی که این حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمیباشد. این رأی باید به صورت مخفی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.

انتخاب شونده


انتخاب شونده فردی است واجد یک سلسله شرایط و صلاحیت‌های از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آن‌ها برای منظور خاصی برگزیده میشود.

در هر انتخابات برای انتخاب شونده شرایطی پیش بینی شده است که این شرایط به دو گونه به شرح زیر میباشد: قسمتی بارز و آشکار که به سهولت و با مراجعه به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی داوطلب عدم یا وجود آن‌ها محق و مسلم میشود، نوع دیگرمربوط است به سوابق سجلی، شغلی، سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی حال و گذشته داوطلب که اسناد و مدارک آن در اختیار داوطلب نیست بلکه در اختیار سازمان‌هایی است که پس از تحقیق و استعلام از مراکز قانونی درباره هر یک از داوطلبان نتیجه را در اختیار مجریان ذی ربط انتخاباتی قرار میدهند.

در پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، داوطلبان در دو گروه قرار میگیرند، اول آن‌هایی که واجد شرایط هستند و صلاحیتشان به عنوان یک داوطلب قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و گروهی دیگر آن‌هایی که فاقد یک یا چند شرط از شرایط مقرر میباشند و صلاحیت آنان به عنوان یک داوطلب قانونی رد میشود.

نامزد انتخاباتی


کلیه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، اسامی آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر میشود و به اطلاع همه میرسد.

مشکلات انتخابات


در بسیاری از کشور‌هایی که حاکمیت قانون در آن‌ها ضعیف است، شایعترین دلیل عدم تطابق انتخابات با استاندارد‌های بینالمللی نظیر «آزاد و عادلانه» بودن دخالت دولت‌های مستقر در انتخابات است. ممکن است دیکتاتور‌ها بر خلاف خواست اغلب مردم، با بکارگیری قدرت اجرایی (مثل پلیس، حکومت نظامی، سانسور و غیره) در قدرت بمانند. ممکن است اعضای یک گرایش سیاسی در یک مجلس قانونگذاری از قدرت اکثریت یا اکثریت مطلق برای تصویب یا اصلاح قوانین (نظیر قانون جزا، تعریف مکانیسم‌های انتخاباتی خاص برای تعیین صلاحیت یا تعیین محدودهٔ حوزه‌های انتخابیه) به سود خود استفاده کنند و نگذارند که قدرت به دست گرایش رقیب بیفتد.

نهاد‌های غیردولتی هم میتوانند با استفاده از زور، تهدید کلامی یا فریب که باعث رأیدهی یا شمارش نادرست میشود بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. یکی از وظایف حکومت‌ها در کشور‌هایی که سنت دیرین‌های در برگزاری انتخابات‌های آزاد و عادلانه دارند پایش و جلوگیری از هر گونه تقلب در انتخابات است. مشکلاتی که میتوانند باعث غیرآزاد و ناعادلانه شدن انتخابات شوند شکل‌های مختلفی دارند.

در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق
نهایی انتخابات پارلمانی تشدید می شود ...
ضمن انتقاد از نتایج نهایی اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق... گفت که « انتظار ما از نتایج نهایی انتخابات فراتر... از آنچه که امروز کمیسیون انتخابات اعلام کرده است نبود... ۷۳ کرسی رسما به عنوان پیروز انتخابات پارلمانی معرفی شده...
کد خبر: ۱۰۹۰۶۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


شنبه موضع خود را در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات...
اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق تفاوت چندانی با نتایج اولیه... ندارد» وی که ائتلاف متبوعش رتبه سوم انتخابات را به... انتخابات اعتراض داشت اما امروز پس از اعلام نهایی نتایج... دلیل مشکلات بوجود آمده در انتخابات مورد بی عدالتی بزرگی...
کد خبر: ۱۰۹۰۶۵۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


کمیسیون مستقل انتخابات عراق نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را با...
انتخابات عراق در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد تعداد واجدان شرایط... مشارکت شهروندان عراقی در انتخابات ۴۴ درصد ارزیابی شده است... را انجام دهد بنا بر اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق... در نتیجه بررسی شکایت های انتخاباتی ۵ کرسی پارلمان در...
کد خبر: ۱۰۹۰۶۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


اثبات نشده وقوع تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را پذیرفته و... تا بعد از انتخابات میان دوره که ترامپ گفته تصمیمش... را درباره شرکت در انتخابات می گیرد زمان زیادی باقی... به نظر می رسد دی سانتیس با ایده تقلب انتخابات...
کد خبر: ۱۰۹۰۵۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


انتخابات زودهنگام در این کشور تقدیر کرد ...
تلاش هایشان در حمایت از انتخابات تشکر کرد بارزانی توضیح... داد انتخابات اخیر عراق انتخاباتی موفق و شفاف بود او... اشاره کرد نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات... بازی با نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات صورت...
کد خبر: ۱۰۹۰۱۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


که بیش از نیمی از رای دهندگان معتقدند در انتخابات...
وضوح تقلب در روند انتخابات را تأیید می کند حمایت... انتخابات عادلانه برگزار شده است و ۱۷ درصد از آن... اکثر احزاب سیاسی عراق ضمن رد نتایج انتخابات و ارائه...
کد خبر: ۱۰۹۰۱۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا هستند ...
او در انتخابات ۲۰۲۴ حمایت می کنند و میشل اوباما... یانگ و پیت بوتیگیگ هستند که همه از نامزدهای انتخابات...
کد خبر: ۱۰۸۹۹۳۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


با حکم دیوان عدالت اداری در پی شکایت حیدر بهاروند؛
انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود... از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در...
کد خبر: ۱۰۸۹۹۲۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


کمیساریای انتخابات لیبی روز چهارشنبه اعلام کرد صلاحیت ۲۵ نفر... در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رد شده است ...
ترکیه کمیساریای انتخابات لیبی اعلام کرد در فهرست اولیه نامزد... های انتخابات ریاست جمهوری اسامی صلاحیت ۷۳ نفر از جمله... در بیانیه کمیساریای انتخابات لیبی آمده است نامزد های رد... اعتراض کنند ۹۸ نفر به عنوان نامزد در انتخابات ریاست...
کد خبر: ۱۰۸۹۶۷۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


های کشور های خارجی در انتخابات پیش روی پارلمانی و...
گفت لیبی همچنان در مسیر انتخابات در مرحله شکننده ای... درخواست از طرف های لیبیایی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری... این انتخابات حمایت کنند قرار است انتخابات لیبی با وجود... اختلاف نظر میان نهاد های مختلف بر سر قانون انتخابات...
کد خبر: ۱۰۸۹۶۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لیبی قرار گرفت ...
انتخابات ریاست جمهوری لیبی زنی بنام « لیلی بن خلیفه»... با ثبت نام در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لیبی... خود در انتخابات را به سرانجام رساند پیش از این... قذافی دیکتاتور سابق این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری...
کد خبر: ۱۰۸۹۳۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


اعلام کرد که جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری سال...
بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ نامزد خواهد شد... کارشناسان درباره وضعیت سلامتی بایدن جهت حضور در انتخابات ریاست...
کد خبر: ۱۰۸۹۲۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


سیف الاسلام قذافی نامزد انتخابات ریاست جمهوری لیبی در اولین... از مردم این کشور خواست تا برای دریافت کارت انتخاباتی...
القذافی» فرزند دیکتاتور سابق لیبی که برای نامزدی انتخابات لیبی... برای دریافت هرچه سریع تر کارت های انتخاباتی خود اقدام... هم از مردم لیبی خواست در انتخابات ریاست جمهوری که... افزود « کارت های انتخاباتی شما در واقع مجوز شما...
کد خبر: ۱۰۸۹۲۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


کمیسیون انتخابات عراق با اعلام اینکه شکایات دریافت شده تأثیر... زیادی روی نتایج انتخابات پارلمانی گذاشته است عنوان کرد که...
محسن» عضو کمیسیون عالی انتخابات عراق امروز یکشنبه از اعلام... نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور تا دو روز دیگر... که شکایات ارائه شده درباره نتایج اولیه انتخابات تأثیر زیادی... اسامی نامزد های پیروز انتخابات پارلمانی را تأیید می&lrm کند...
کد خبر: ۱۰۸۹۰۸۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


انتخابات آینده حمایت کنند ...
انتخابات اشاره کرد ساعت حقیقت زنگ می زند و فریادی... الاسلام قذافی اخیرا برگه نامزدی خود در انتخابات دسامبر را... تقدیم کمیساریای عالی انتخابات این کشور در شهر سب ها...
کد خبر: ۱۰۸۸۹۲۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


پیرامون نتایج انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی و مرحله پس از آن را بررسی کرد...
امنیتی بخصوص نتایج انتخابات پارلمانی اخیر و چالش های پس... معترض به نتایج انتخابات در مورد بازگرداندن شفافیت و اعتماد... عراق وضعیت سیاسی این کشور مرحله پس از انتخابات پارلمانی...
کد خبر: ۱۰۸۸۳۴۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۷


تاریخ برگزاری انتخابات 10 فدراسیون ورزشی مشخص شد که بر... این اساس انتخابات فدراسیون نابینایان در 11 دی ماه کوهنوردی... همچنین انتخابات فدراسیون تکواندو در تاریخ 15 دی ماه فدراسیون... انجام خواهند شد انتخابات فدراسیون شنا نیز 20 دی ماه...
کد خبر: ۱۰۸۸۱۰۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵


او دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات سال...
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات سال ۲۰۲۴... شود مشاور سابق امنیت ملی آمریکا ادامه داد در انتخابات... انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا شکل خواهد گرفت همزمان... دیگری» غیر از بایدن و ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری...
کد خبر: ۱۰۸۷۹۵۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵


معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در انتخابات ۲۰۲۴...
است پنس در انتخابات ۲۰۲۴ با ترامپ رقابت خواهد کرد... سهمگین در انتخابات ۲۰۲۴ را انجام دهد با این حال... ترامپ با حضور پنس در انتخابات مخالفت خواهند کرد مدیر... نزدیک به ترامپ که انتظار می رود در انتخابات ریاست...
کد خبر: ۱۰۸۷۸۱۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴


معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق با تظاهرات در برخی...
معترضان عراقی به نتایج انتخابات عراق بار دیگر در برخی... و « دستکاری» در انتخابات پارلمانی اخیر شعار دادند به... دفتر کمیساریای عالی انتخابات تجمع و تحصن کرده و شعار... به دست کاری در نتایج انتخابات متهم کردند برخی از...
کد خبر: ۱۰۸۷۲۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv