در مورد استیضاح در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

 

کلیات


استیضاح در لغت به معنای طلب وضوح کردن، طلب پیدایی، آشکار کردن و خواستن و در اصطلاح به معنای مطالبه توضیح از وزیر مسئول توسط اعضای مجالس قانون‌گذاری است.

 

تاریخچه


سابقه تاریخی انجام استیضاح اگرچه به قرون وسطی باز می‌گردد، اما نمونه‌های عینی مشخص آن را می‌توان در عملکرد اوایل قرن نوزدهم نظام سیاسی انگلیس مشاهده کرد. در نظام‌های سیاسی جهان برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نیز رعایت جنبه‌های تخصصی اداره امور جامعه، قدرت حکومت به سه شاخه تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم شده‌است.

البته این سه قوه هم در نظام‌های سیاسی پارلمانی و هم در نظام‌های سیاسی ریاستی با یکدیگر در ارتباط بوده و قوانین اساسی کشور‌ها چگونگی روابط آن‌ها با هم و نیز سازوکار‌های کنترل آن‌ها به وسیله یکدیگر را در نظر گرفته‌اند که در عین تفکیک قوا نوعی همکاری یا ارتباط بین قوای سه گانه نیز از طریق تمهیدات حقوقی و سیاسی ایجاد شده تا در عین تمایز قوا کلیت حاکمیت ملی کشور بروز کند.

در نظام سیاسی پارلمانی که ارتباط بیشتری بین دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد مجلس و پارلمان که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند حق دارند کلیه اقدامات و عملکرد‌های قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سؤال، استیضاح و ایجاد کمیسیون‌های تحقیق یا نهاد‌های نظارتی، چون دیوان محاسبات این قوه را کنترل کنند.

همچنین قوه مقننه حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد هیأت وزیران یا یک وزیر را برکنار کند. البته به منظور ایجاد توازن بین دو قوه در نظام پارلمانی، قوه مجریه نیز از طرق مختلف همچون تنظیم و پیشنهاد لوایح قانونی یا حتی انحلال پارلمان، مجلس را کنترل می‌کند.

در نظام سیاسی ریاستی همچون نظام سیاسی آمریکا نیز قانون اساسی ترتیباتی برای استیضاح مقامات ارشد قوه مجریه از جمله رئیس‌جمهور و معاونش توسط کنگره در نظر گرفته‌است که در نهایت نیز می‌تواند به برکناری آن‌ها از قدرت منجر شود.

 

شرایط استیضاح


استیضاح زمانی است که یک پرونده سیاسی برای وزیر یا وزرا گشوده می‌شود و در آن نمایندگان استیضاح کننده، وزیر یا وزیران را همراه با مؤاخذه به صحنه سیاسی مجلس فرا می‌خوانند تا به ایرادات وارده پاسخ گویند و پس از آن، موضوع اعتماد یا عدم اعتماد در مجلس نسبت به وزیر یا وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد و در خاتمه، با اکثریت آراء نمایندگان، مجلس اتخاذ تصمیم می‌کند.

در همین راستا وزرا و رئیس جمهور، چون مسؤولیت سنگینی در برابر امور اجرایی و سیاسی جامعه و کشور دارند، باید در نارسایی‌ها و کجروی‌ها نیز در مقابل یک قوه ناظر پاسخگو باشند، تا از چهار چوب قانونی خود پا فراتر نبرند. تخطّی وزرا و رییس جمهور از مسئولیت‌های فردی و جمعیشان، موجب طرح سؤال یا استیضاح برای آنان می‌شود.


 فرق سئوال با استیضاح


سئوال معمولاً در قبال ابهاماتی که برای نمایندگان مجلس ایجاد شده، مطرح می‌شود که آنان با دعوت از وزرا یا رئیس جمهور با طرح سؤال ابهامات را از بین می‌برند؛ به دنبال آن، موضوع فیصله پیدا می‌کند. ولی استیضاح در قبال خطا‌ها و تخطّی‌های قانونی وزیران یا رئیس جمهور است که به دنبال آن ممکن است موجبات عزل آن‌ها از مقام خودشان فراهم شود.

 

 استیضاح در قانون اساسی


اصل ۸۹ قانون اساسی در این باره می‌گوید:

الف) نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد؛ هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.

در هر صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

ب) در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مرد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

اصل ۸۹ قانون اساسی که در بالا ذکر شد حاوی اکثریت مطالب استیضاح است، ولی در اینجا ذکر ۳ نکته حائز اهمیت است:


موضوع استیضاح


قانون اساسی موضوع استیضاح را محدود نکرده و اختیار آن را به نمایندگان واگذاشته است تا هر موردی را که بتوانند به عنوان استیضاح مطرح کنند، ممکن است موضوعات متعدّد و یا فقط یک مورد باعث استیضاح شود.


 اختیاری بودن استیضاح


نمایندگان مجبور و مکلّف نیستند که در هر مورد اشکال و نقض قانون دیدند بلافاصله به طرح استیضاح مبادرت نمایند، ممکن است مصالح مملکت اقتضا کند که با تذکر یا طرح سؤال اشکال را مرتفع سازند و به نقض قانون خاتمه داده شود.


 لزوم حضور وزیر مورد استیضاح


در قانون اساسی آمده است: «وزیر یا هیأت وزیران که استیضاح شده‌اند باید ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گویند.» 
این یک تکلیف مقرّر از جانب قانون اساسی است و آن‌ها نمی‌توانند پاسخ کتبی تهیه کنند و یا شخص دیگری را به جای خود برای پاسخگویی بفرستند.

 جریان مذاکرات پیرامون استیضاح


در ابتدا بیانات استیضاح شدگان استماع می‌شود که به هر کدام یک زمان معینی اختصاص پیدا می‌کند. پس از آن رأی اعتماد به شور گذاشته می‌شود و اگر مجلس رأی عدم اعتماد به وزیر یا هیأت وزیران مورد استیضاح داد آن‌ها عزل می‌شوند، ولی در مورد رئیس جمهور پس از توضیحات کافی وی، بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، نسبت به کفایت یا عدم کفایت وی اخذ رأی می‌شود و اگر اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب به رهبری ارجاع شده تا نتیجه قطعی عزل یا ابقاء رئیس جمهور اعلام شود.

 

استیضاح رئیس جمهور
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه  مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. 

در مورد استیضاح در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

فوتو نیوز؛
کد خبر: ۹۶۰۲۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


احتمال دارد یک مجلس اصولگرا حسن روحانی را استیضاح کند... یک رئیس جمهور استیضاح شده بهتر است لذا آنان می... و چه با استیضاح این عده بر این باورند استعفا... یا استیضاح روحانی در دو سال باقی مانده از ریاست...
کد خبر: ۹۵۸۶۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


مرور روزنامه‌های شنبه نوزدهم بهمن ماه؛
از تبرئه از استیضاح و &rlm خودزنی دموکرات های آمریکا... روزنامه های امروز را مرور می کنیم استیضاحی که زوال... طی یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان استیضاحی که زوال... استیضاح ها در تاریخ امریکا که استیضاح « دونالد ترامپ»...
کد خبر: ۹۵۷۴۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


دونالد ترامپ بعد از جلسه استیضاحش سوپ تره فرنگی ضدسرماخوردگی...
کد خبر: ۹۵۷۳۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸


کد خبر: ۹۵۷۳۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸


گزیده‌ خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
استیضاحش + فیلم کشف مار های پیتون از خانه مرد...
کد خبر: ۹۵۷۲۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


های اتهامی استیضاح در مجلس سنای این کشور توئیتی را...
کشور و تبرئه وی از بند های اتهامی استیضاح توئیتی... شنبه به وقت تهران طی رای گیری درباره استیضاح رئیس... روند رای گیری در خصوص بند های استیضاح کاملاً به... موافق و مخالف استیضاح ترامپ در این خصوص به سخنرانی...
کد خبر: ۹۵۷۱۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


از هر دو بند اتهامی خود در قطعنامه استیضاح مجلس...
اساس قطعنامه استیضاح مصوب مجلس نمایندگان رای گیری کرد پیش... از آغاز این رای گیری نمایندگان موافق و مخالف استیضاح... برای رای آوردن استیضاح ۶۷ سناتور باید ترامپ را گناهکار... ترتیب ترامپ از هر دو بند استیضاح تبرئه شد شیوه...
کد خبر: ۹۵۷۱۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


جلسه رأی گیری استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور...
وقت محلی در جلسه رأی گیری استیضاح دونالد ترامپ رئیس... رای دادند برای رای آوردن استیضاح ۶۷ سناتور باید ترامپ... ماه های گذشته تلاش گسترده ای برای استیضاح ترامپ و... بالاخره ناکام ماند و دموکرات ها نتواستند ترامپ را استیضاح...
کد خبر: ۹۵۷۱۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


استیضاح نامه ترامپ دو بند دارد در بند اول او... احتمالی اش انجام دهند موضوعی که استیضاح کنندگان آن را...
تحریریه تابناک جهان روز چهارشنبه سرنوشت نهایی استیضاح ترامپ... استیضاح رای گیری صورت می گیرد استیضاح نامه ترامپ دو... موضوعی که استیضاح کنندگان آن را سوءاستفاده ترامپ از قدرت... استیضاح نامه ترامپ هم کارشکنی در مسیر اقدامات کنگره آمریکاست...
کد خبر: ۹۵۷۰۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


با استیضاح دونالد ترامپ برای اجتناب از شکست دموکرات ها...
در استیضاح دونالد ترامپ محسوب می شد در رای گیری... فرآیند محاکمه مربوط به استیضاح ترامپ طرف هم حزبی های... قابل استیضاح کند نیست خودداری او از رای دادن به... در فرآیند استیضاح تضمین شود دموکرات ها تلاش داشتند تا...
کد خبر: ۹۵۵۸۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


دهمین روز محکمه استیضاح دونالد ترامپ به در حالی سپری...
آنکه سوال مربوط به احضار شاهدان پرونده استیضاح چهل و... روند استیضاح مورد بحث و بررسی قرار گرفت هر یک... آخرین اظهارات دادستان های استیضاح که منتخب مجلس نمایندگان هستند... اگرچه جمهوریخواهان بسیار تمایل داشتند که هرچه زودتر پرونده استیضاح...
کد خبر: ۹۵۵۷۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


در بحبوحه محاکمه استیضاح دونالد ترامپ انجام می شود که...
۲۰۱۹ که به آغاز فرایندهای استیضاح علیه رئیس جمهوری آمریکا...
کد خبر: ۹۵۵۵۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


نمایندگان مجلس سنای آمریکا چهارشنبه مرحله جدید دادگاه استیضاح رئیس...
استیضاح « دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنای... سی با بیان اینکه دادگاه استیضاح ترامپ وارد فاز «... را از مدیران استیضاح مجلس نمایندگان و همچنین تیم وکلای... روی مسائل مربوط به پرونده استیضاح ترامپ سایه انداخته است...
کد خبر: ۹۵۵۴۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹


آمریکا و رهبر پروسه استیضاح ترامپ در این مجلس روز... جمهور آمریکا به دموکراتهای کنگره و روند استیضاح خود در... بررسی روند استیضاح در مجلس نمایندگان « شاهدان را تهدید... از استیضاح خود در پیامی توئیتری نوشت « آدام شیف...
کد خبر: ۹۵۴۷۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


نمایندگان آمریکا و رهبر پروسه استیضاح ترامپ در این مجلس... رئیس جمهور آمریکا به دموکرات های کنگره و روند استیضاح... که در جریان بررسی روند استیضاح در مجلس نمایندگان «... تلاش برای فرار از استیضاح خود در پیامی توئیتری نوشت...
کد خبر: ۹۵۴۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


گروه استیضاح کننده و رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان این... استیضاح او را به انحراف بکشاند و حقیقت را پنهان...
کد خبر: ۹۵۴۷۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


از استیضاح ترامپ کالاها با افزایش قیمت مواجه شده اند...
از استیضاح ترامپ کالاها با افزایش قیمت مواجه شده اند...
کد خبر: ۹۵۴۳۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


سناتور آمریکایی:
عضو کمیته قضایی سنای آمریکا اطلاعات بسیاری در پرونده استیضاح...
گفتگو با این شبکه از واشنگتن درباره دادگاه استیضاح ترامپ... از زمانی که مجلس نمایندگان به برگزاری دادگاه استیضاح رای...
کد خبر: ۹۵۴۱۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


هفت نماینده مدیران استیضاح که مسوول تبیین مفاد استیضاح دونالد...
یکی از هفت نماینده « مدیران استیضاح» که مسوول تبیین... مفاد استیضاح دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور است نخستین... استیضاح در قانون اساسی ایالات متحده است جالب است که... استیضاح می کنند سوء استفاده از قدرت است این در...
کد خبر: ۹۵۴۰۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv