مشخصات استادیوم
نام استادیوم: فولاد شهر
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: اصفهان
گنجایش: 12000 نفر