مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کمیل شمعون
قاره: آسیا
کشور: لبنان
شهر: بیروت
گنجایش: 47799 نفر