مشخصات استادیوم
نام استادیوم: جاسم بن حمد
قاره: آسیا
کشور: قطر
شهر: دوحه
گنجایش: 15000 نفر