مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ملک عبدالله
قاره: آسیا
کشور: اردن
شهر: امان
گنجایش: 20000 نفر