مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کینگ فهد
قاره: آسیا
کشور: عربستان سعودی
شهر: ریاض
گنجایش: 68752 نفر