مشخصات استادیوم
نام استادیوم: امام خمینی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: اراک
گنجایش: 15000 نفر