مشخصات استادیوم
نام استادیوم: مرزداران
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تبریز
گنجایش: 5000 نفر