مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شهید باکری
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: ارومیه
گنجایش: 15000 نفر