مشخصات استادیوم
نام استادیوم: شهیدبهنام محمدی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: مسجدسلیمان
گنجایش: 3000 نفر