مشخصات استادیوم
نام استادیوم: بن خلیفه
قاره: آسیا
کشور: قطر
شهر: دوحه
گنجایش: 12000 نفر