مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ملک عبدلله
قاره: آسیا
کشور: عربستان سعودی
شهر: بریده
گنجایش: 23600 نفر