مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کارگران
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تهران
گنجایش: 0 نفر