مشخصات استادیوم
نام استادیوم: هفتم تیر
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: بابل
گنجایش: 5000 نفر