مشخصات استادیوم
نام استادیوم: تختی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: اهواز
گنجایش: 15000 نفر