بازدید 10764
وقتی بین پزشک و بیمار دعوا ایجاد شود، عموما افراد به محاکم قضایی مراجعه کرده و نسبت به طرح شکایت علیه پزشک معالج خود اقدام می کنند؛ غافل از اینکه جرم در قانون تعریف شده و قانونگذار برای تحقق و اثبات آن دلایلی در نظر گرفته است.
کد خبر: ۹۵۵۲۲۹
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۰ 29 January 2020
«از دادسرا و دادگاه تا تعزیرات و شورای حل اختلاف» در انتظار پزشکان متخلفوقتی بین پزشک و بیمار دعوا ایجاد شود، عموما افراد به محاکم قضایی مراجعه کرده و نسبت به طرح شکایت علیه پزشک معالج خود اقدام می کنند؛ غافل از اینکه جرم در قانون تعریف شده و قانونگذار برای تحقق و اثبات آن دلایلی در نظر گرفته است.
 
از منظر قانون مجازات اسلامی، هر فعل و ترک فعل جرم نیست و بهتر است بیمار با دقت و بررسی در موضوع و مشاوره با افراد متخصص و کالبد شکافی آن نسبت به پیگیری حق و حقوق قانونی خویش مطابق قانون در مراجع انتظامی و تعزیراتی و حقوقی و کیفری و ... اقدام نمایید. وقوع تخلف و جرم گا‌ه امری است ناخواسته و غیرارادی که بیمار و پزشک هم از آن مستثنی نیستند. برای بررسی جرایم پزشکان لازم است بدوا به تعریف جرم از نگاه قانون بپردازیم.
 
دکتر حمیدرضا آقا باباییان، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مقدمه به «تابناک» گفت: «مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعین شده است، جرم محسوب میشود» بنابراین نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات حسب ماده ۲ این قانون، هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات موضوعه صریحا جرم محسوب نشده است، نمی‌توان جرم دانست. البته شاید آن فعل یا ترک فعل پزشک به عنوان تخلف انتظامی و یا تخلف تعزیراتی یا موضوع حقوقی در مراجع ذیصلاح شبه قضایی یا حقوقی قابل طرح و رسیدگی باشد. پس تخلف پزشکی هنگامی واقع می‌شود که پزشک آن‌گونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نکرده و این عدم تخصص و تجربه و تحصیلات و دقت گاه کاملا اتفاقی، نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول و مورد انتظار وی محقق شود.

وی در ادامه افزود: «مطابق قانون و مقررات، مراجع متعددی در حوزه شکایات بیمار از پزشک صالح و رسیدگی وجود دارند که عبارت‌اند از:
 
۱- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی
۲-سازمان تعزیرات حکومتی
۳-دادسرا‌های عمومی و انقلاب و محاکم حقوقی و کیفری
۴-شورا‌های حل اختلاف ویژه امور پزشکی. هر یک از این موارد و صلاحیت‌هایشان در ادامه بررسی می‌شود.

موارد قانونی صلاحیت هیات‌های انتظامی، در فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی (ماده ۲۸ به بعد) تصریح گردیده است. هیات‌های انتظامی نظام پزشکی دو وظیفه را با هم دارند؛ به‌عبارت‌ دیگر، هم نهاد کارشناسی و هم نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات پزشکی هستند.

مصادیق قانونی تخلف انتظامی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارائه دارو‌های مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی؛ و ...»

این استاددانشگاه تصریح کرد: «تخلفات پزشکی مطابق قانون سازمان نظام پزشکی با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد عبارتند از:
-تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل‌
-اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل‌
-توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل‌
-محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
-محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال درتمام کشور
 
سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از؛
الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد.
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.
ب) ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد: 
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.  
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.
ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیرمحکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.  
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های ذیل محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم - جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
 
 دادگاه‌های عمومی 

در این دادگاه‌ها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است پس از سبر مراحل قانونی شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد، در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه‌قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

شورای حل اختلاف

یکی دیگر از مراجع قضایی صالح در رسیدگی به مسائل پزشکی فیمابین اشخاص جامعه با اقشار پزشکان شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم پزشکی می‌باشد که از اوایل سال ۹۱ به بعد به مرور زمان در اکثر شهر‌های و استان‌های کشور به منظور رسیدگی به دعاوی حقوفی تا نصاب قاتونی وایجاد صلح و سازش در دعاوی کیفری ایجاد شده است.

دادسرای جرایم پزشکی

از آن جمله دادسرای ویژه و تخضصی موجود در شهر تهران دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

تشریفات کیفری رسیدگی در این دادسرای تخصصی این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.»

آقا باباییان با بیان اینکه تشریفات خاص لازمه رسیدگی به جرایم پزشکان مطابق آصول آمره متاسفانه در اکثر موارد به هنگام رسیدگی در مراجع قضایی به ان توجهی نمی‌شود گفت: این تشریفات عبارتند از؛

۱-اخد وثیقه
به موجب بند ح. ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه «کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضایی باید آن را به عنوان وثیقه تأمین بپذیرد.» بنابراین تکلیف مقرر در بند ح. ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه بیمه، مسئولیت حرفه‌ای برای کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی همانند بیمه شخص ثالث اجباری است. هدف قانونگذار با این تدبیر ایجاد امنیت شغلی صاحبان حرف پزشکی و پیشگیری از عدم تحقق جبران خسارت بوده است که هیچ ضرری جبران ناشده نماند. از طرفی قانونگذار با وضع این قانون به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه پزشکی و نظام دامپزشک… .

۲-به هنگام ارجاع موضوع به کارشناسی
 
هرچند مطابق اصول آمره در صورتی که جرم واقع شده ناشی و یا مرتبط با حرفه پزشکی باشد، مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور نوعی در جراحی موجبات صدمه یا بروز عیب در عضو پا یا سایر اعضا بیمار را موجب گردد، زیان دیده می‌تواند برای طرح شکایت کیفری و یا مطالبه دیه یا سایر خسارات متعلقه به دادسرا و دادگاه مربوطه مراجعه نماید. لیکن دادسرا می‌بایست علاوه بر جمع‌آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری، باید مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی نظریات کارشناسان و متخصصان هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوطه را که یک مرجع صلاحیت‌دار و معتبر برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می‌باشد را اخذ نمایید و نه پزشکی قانونی!

۳-به هنگام احضار پزشک
 
به استناد تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۴۸ ساعت قبل از ارسال احضاریه پزشک مشتکی عنه مراتب باید به سازمان نظام پزشکی اعلام شود. تا با اطلاع سازمان و اعلام آن به پزشک، مشارالیه در دادسرا حاضر و روند قضایی و تشریفات قانونی انجام پذیرد. بی توجهی به این مهم ضمن نقض حقوق پزشک متهم، باعث تکرار در ارسال احظاریه مجدد و طولانی شدن روند رسبدگی خواهد شد.

گرفتن اجازه و داشتن رضایت قبل از جراحی ـ هرچند قانوناً اگر پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد ـ با وجود این، اگر اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. لیکن پزشکان اغلب علیرغم رعایت کلیه موازین علمی، برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشوند، قبل از اقدام به درمان از بیمار اجازه گرفته و کلیه موازین علمی، فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت می‌نمایند.
 
بدین ترتیب، اگر پزشک ماذون و کلیه موازین پزشکی را مراعات نماید، ولو فرض محال حتی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد شود، پزشک قانوناً مسئولیت کیفری نداشته و نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک موکل بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد، زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک معالج به عنوان درمان و معالجه بوده است و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی‌شود. صرف نظر از این مهم پزشک معالج تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نموده باشد؛ بنابراین چنانچه پزشک ماذون و قبل از عمل برائت حاصل نموده و عمل پزشک منطبق بر موازین علمی و فنی باشد، وفق بند ۲ ماده ۵۹ و مواد ۶۰ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم مسئولیت کیفری رسیدگی به جرم پزشک محمل قانونی ندارد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «تخلفات پزشکی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار، مواردی هستند که پزشک سهوا باعث ایجاد مشکل و ایراد خسارت به بیمار می شود، ولی جرایم پزشکی مواردی هستتد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای فعل یا ترک فعل آن مجازات در نظر گرفته است، اما شخصی که مرتکب آن می‌شود، پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی و نهایتا دیوان عدالت اداری و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی (جرایم) در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. طرح تخلف در محاکم شبه قضایی انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت‌های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود، چون ممکن است پزشک عملی انجام دهد که جرم تلقی شده و ارکان و عناصر آن محرز و واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می‌شود، محاکم دادگستری و هیأت‌های بدوی انتظامی هر یک می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

دقت در نحوه رسیدگی در مراجع کیفری به هنگام اخذ وثیقه از پزشک مشتکی عنه و ارجاع موضوع جهت کارشناسی احراز جرم و تشریفات قاتونی احضار پزشک، از جمله مواردی است که توجه به آن و تذکر به موقع به مراجع رسیدگی کننده به اتهام پزشک رعایت حقوق متهم را به دنبال خواهد داشت که نوعا به آن توچهی نمی‌شود.

انشاءالله با تربیت قضات متخصص به امور پزشکی و نظارت بیشتر بر مشاغل پزشکی، از دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و انجام جراحی‌های تخصصی مانند جراحی گوش و گونه و شکم و.. توسط پزشکان عمومی و ... و تبلیغات فریبنده در این زمینه خودداری شده و هر روز شاهد افزایش شکایت از این قشر تحصیل کرده ـ که تعهد و تخصصشان آمیخته با قسم بقراطی است ـ نباشیم.»
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۳۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
اقا دست بردار اين قانون كه يك دانش اموز با معدل ١٥ ديپلم را ببري پزشك متخصص جراحي كني چي؟ اگر اين جراح هر روز ادم جواحي بكنه وًدختر ٢٥ ساله وًپسر ٢٠ ساله را در بدبهياتً اوليه راهي قبرستان كنه چي؟ اگر اين ادم نادان و نا توان را استاد دانشگاه كردي چي؟ اگر اين استاد پزشكهاي متعهد و با سواد را وادار به كوچ از كشور كردن چي؟ اگر اين سهميه ها اقا زاده هاسون را با سهميه از دامپزشكي و جغرافيا و تاريخ وًامار انتقالي بردن دانشگاه سهيد بهشتي وًغيره نشوندن چي؟ اگر ابن پزشك سهمبه اي و بي سواد ٥٠ تا پست اشغال مردو مال از كشور خارج كرد چي؟ ٥٠ تا ١٠٠. هزار تومن جريمه و تذكر سفاهي؟ اونم در صورت اثبات جرم به فعل يا ترك فعل؟ بچه ميترسوني ؟ اون بچه اي كه درسش را درست خونده كار خودش وا درست انجام ميده وًاخلاق پزشكي را رعايت ميكنه ولي ميشه از يك پزشكي كه ورودش بدون اخلاق پزشكي بودهانتظار پزشك اخلاق مند را داشت مرحوم چمران فرمودند ادم متعهد پستي و حقي را كه متعلق بش نيست ولو قانون براش در نظر گرفته را نميپذيره سيستم را خراب كرديم خراب ببين عزيزم الان پزشك به اندازه كافي داريم و اين نوبتها. كه ميبيني مال اون پزشك خوباي غير سهميه هست كه مردم ميرن ميگردن پيداشون ميكنن وگرنه اتفاقا تمام سهميه اي ها اتفاقا استخدام شدن البته تعداد بسيار محدودي سهميه اي درس خونده هم داريم كه به اونها جسارت نشده باشه
ناشناس
|
United States
|
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
پزشکان خصوصا پزشکان جوانی که در طی چند سال اخیر به مدارک پزشکی دست یافتند از نظر برخورد اجتماعی و عاطفی با جامعه بیمار آموزش لازم را ندارند . مثلا در خود بیمارستانهای دولتی با ویزیت ۱۲ هزار تومانی بیمار را تحویل نمیگیرند و حتی جواب سلام را نمیدهند اما وقتی بعد از ظهر به مطب شخصی انها مراجعه میکنید تا دم درب مطب هم از شمای بیمار استقبال میکنند و گرم میگیرند . در دیگر امور هم همین منوال هست مثلا میگویند اگر خواستی دارو بگیری برو فلان آدرس از داروخانه دارو را بگیر بعد بیار دکتر ببینه ....بعد خبلی که تحقیق میکنید میبینید که خود دکتر با ان داروخانه با ان رادیو لوژی با ان سی تی اسکن یا ازمایشگاه قرار داد داره . یا مثلا در دفعه که به مطب پزشکان قبل مراجعه میکنید اجبارت میکنند که یک نوار قلب گرفته بشه در صورتی هر دفعه نشان از سلامت قلب وجود داره . ........ بیایید از تجربه کشورهای مانند دانمارک و کانادا در بخش بهداشت استفاده کنید . بیاییم بجای اینکه کارخانه تولید پزشک ایجاد کنیم . کمی معرفت . انسانیت . ادب و شعور و فهم به اقشاری که با روح و روان مردم سرکار دارند یاد بدهند . بیاییم دوباره فرزندان افراد ثروتمند جامعه را مهندس و دکتر کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
جمع کن ..دلار شده ۱۴۰۰۰ تومان..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
دادگاه بدوی نظام پزشکی از 13 نفر تشکیل شده که 11 نفرشان پزشک هستند و تقریبا در صد درصد موارد رای به نفع پزشکان می دهند.
ایران بهشت پزشکان.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
نظرت چیه چند تا مهندس و معلم و کارگر هم در باره مسائل پزشکی نظر بدن؟؟
ناشناس
| United Arab Emirates |
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
انتظار داری که مکانیک وجوشکارو بنگاهی املاک بیاید درخصوص عملکرد پزشک نظر بدهد،در هر صنفی اگر مشکل باشد کارشناس از اتحادیه همان صنف را بعنوان کارشناس دعوت میکنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
مجوزنظام پزشکی پزشک متخلف را باطل کنید وبه جای آنها پزشک از هندوستان دعوت بعمل آورید با نصف قیمت تعرفه آنها طبابت میکنند..زمان قدیم شکسته بند مجانی شکستگی را می بست ومداوا میکرد اکنون پزشکهای ارتوپد روزانه در آمد نجومی چند ملیونی دارند. واقعا دور از انصاف است که آنها مالیات نمیدهند. در ضمن تعرفه پزشکان ایرانی نسبت به پزشکان خارجی خیلی بالاست دولت بایدبفکر مردم باشد
پاسخ ها
جواد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
آفرین با هوش جان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
برا تو هندیش لازمه.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
تعرفه پزشکان ایرانی نسبت به پزشکان خارجی خیلی بالاست؟؟؟تعرفه یه پزشک عمومی ایرلنی دو دلاره و یه پزشک عمومی در امریکا اگه بدون دفترچه بری پیشش ۸۰۰ دلاره...توکه اینقدر باهوشی بگو ببینم۲ بیشتره یا ۸۰۰؟؟فکر کن؟افرین یکم بیشتر فک کن شاید فهمیدی کدوم بیشتره.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
این همه بند و تبصره قانونی برا پزشکی که مسئولیت خودش برا پرداخت مالیات رو نادیده میگیره جالبه. و جالب‌تر اینکه هیچکدوم بازدارنده نیست و پزشکان هم اینو میدونن. برا همین تو هر ساختمان پزشکان در کرمان یکی دوتا دستگاه خودپرداز نضب کردن تا نقد بگیرن و مالیات هم ندن. جالب اینکه کمتر پزشکی مدارک و سوابق بیماران رو در یک سیستم کامپیوتری قابل نظارت نگهداری میکنه تا درآمدش هم معلوم نباشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
زمان قدیم ارباب وخان بود برای خود دم ودستگاهی داشتند امرزوه پزشکان ایرانی هم آن چنان در آمد سرشاری دارند که هر کدام برای خود اربابی شده اند دیگر به قانون عمل نمیکنند وقتی که از یک کارمند ویک بازنشسته کم در آمد مالیات اخذ میکنند تعجب آور است که چرا بعضی از پزشکان از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند.بگمانم تقصیر دولت است که قیمت ویزیت پزشکان را چند برابر کرده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
زمان قدیم ارباب وخان بود برای خود دم ودستگاهی داشتند امرزوه پزشکان ایرانی هم آن چنان در آمد سرشاری دارند که هر کدام برای خود اربابی شده اند دیگر به قانون عمل نمیکنند وقتی که از یک کارمند ویک بازنشسته کم در آمد مالیات اخذ میکنند تعجب آور است که چرا بعضی از پزشکان از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند.بگمانم تقصیر دولت است که قیمت ویزیت پزشکان را چند برابر کرده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
حقوق امسال تو از مالیاتی که پزشکها میدن پرداخت میشه.حرومت باد.
گل اقا
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
دوست عزیز تا حالا به مکانیکی رفتی کاپوت ماشین را بالا بزنند چقدر میگیرند تازه گناه ا شتباهشان در تشخیص عیب موتور را گردن قطعه چینی می اندازن
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
حذف سهمیه های گونا گون برای قبولی در رشته پزشکی و تربیت افراد با استعداد در این حوزه می تواند از بروز مشکلات برای بیمار و هدر رفت سرمایه کشور جلوگیری کند.تعداد پزشکان بی سواد و بی علاقه به پزشکی و علاقمند به پول سرشار در این رشته بی داد می کند که دلیل آن سیاست غلط در پذیرش این افراد است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
پزشکها ی سطحی حقوق خودشونو درست دربیارن، نمیخواد ناراحت حقوق دیگران باش
پزشک
|
United States
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
در مطلبتون پزشک گناهکار بود ... اون معتادی که پا میشه میاد و هر چی از دهنش درمیاد به پرسنل بیمارستان میگه چی؟
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
بنظرم این مطلب صرفا برای آگاهی و اطلاع رسانی بوده و نه متهم کردن این اقشار زحمت کش جامعه.
پزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
این سایت تابناک هم صدا با صدا و سیما کار رو به جایی رسونده که بیمار خیال میکنه هدف پزشک از معاینه اذیت کردن بیماره و پزشک کاملا بی سواده فقط میخواد وقتشو بگیره ....اگه اطلاع رسانیه از وضعیت معیشتی و میزان کار پزشکان خانواده هم مطلب بذاره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
حضرات خودتون را خسته نکنین لابی پزشکان به قدری قدرتمند است که کسی جرات نمیکنه بهشون حرفی بزنه!!!خیلی جالبه خودشون املا میگن و خودشون یک نمره بیست به املاشون میدن!!!برای نرخ ویزیت همه کسانی که نرخشون را تعیین میکنن پزشکن!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
یک پنجاهی لای دفترچه بزاری نوبت اوکیه
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
یک تا ده میلیون ریال جریمه خیلی سنگینیه برای پزشکان متخلف
آخه بنده های خدا از کجا بیارن ده میلیون ریال!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
همه جای دنیا قسم به سوگند بقراط ایران بهش کارشون شده برج سازی
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
مطلب بسیار پر اهمیت و مفید بود. علی الخصوص متاسفانه امروزه شاهد فراگیر شدن کلینیک های زیبایی توسط افراد فاقد صلاحیت و مهارت هستیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
چه بی صلاحیتی عمو
دکتر پروانه کلینیک میگیره کل کارا رو دیپلمه ها انجام میدن
500 بنام تکنسین
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
کارتان شده تخریب و یافتن راهی برای بی احترامی به قشری از جامعه که وقتی پای سلامتی خودتون و خانوادتون در خطر باشه ارزش کارشون معلوم میشه و منت و التماس میکشین.شما ملت قدر نشناسی هستین که هر بلائی سرتان بیاد نباید اعتراضی داشته باشین.التماس شفا دارم...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
کدوم قشر حاجی دیشب تا ساعت ده از ساعت 7 60 نفر تا روی راه پله ها نشستیم تا دکتر تشریف بیارند
بعدشم گفته ببخشید 12 تا عمل داشتم تا الان
زیر میزی هم گفت 17 میلیون
خود عمل 55 میلیون
حالا حساب کن درآمد رو
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
مگه دکتر قحطیه...میرفتی یه دکتر دیگه...وقتی میتوای بری پیس دکتری که از هنه مشهورتره پس بشین هیچی نگو
سمانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
خيلي ممنون از نويسنده مطلب ك اطلاعات خوبي بهمون ميدن تا از حقوق قانوني خودمون مطلع بشيم. بهترين كار بنظرم اينكه قبل از اينكه به هر پزشك و جراح اعتماد كنيم كاملا از تخصص حرفه و از مشتريانشون تحقيق كنيم تا علاوه بر هدر نرفتن هزينه و پولمون جونمون رو هم از خطاها و بي مسؤوليتي پزشكان داراي عدم تخصص كافي و خطاها احتمالي حفظ كنيم. هرچند مشكلات زيادي نظير هزينه هاي بالاي درمان نبودن رسيدگي كافي در بيمارستان هاي دولتي در كنار نبودن رسيدگي ها و پيگيري هاي درست قانوني ك بسياري پزشكان غيرصلاحيت و قلابي براحتي كار ميكنن و جون إنسانها ك به ظاهر بي ارزش ترين چيز تبديل شده و كم ارزشتر از پول به خطر بيافته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
باید چه پزشکهای جدید و چه پزشکهای قدیم دروس زیادی تحت عنوان اخلاق پزشکی دوباره بگذرانند... اخلاق، اخلاق، اخلاق پزشکی چیزی که در جامعه کنونی نادر و کیمیاست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
چندین سال بوده که باقر لاریجانی یکی از برادران خاندان لاریجانی ها معاون آموزشی وزارت بهداشت در دولت های مختلف بوده و هر وزیری آمده ایشان را برکنار نکرده بود این معاونت سهمیه پذیرش در رشته های پزشکی را هرسال در کنکور مشخص می کند ایشان با عملکردشان رانت و انحصارعظیمی در رشته های پزشکی ایجاد کرده اند و مردم را گرفتار .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
قانون تو این کشور به نفع پزشکاست. چرا باید یک پزشک محدودیت تعداد ویزیت مریض نداشته باشه؟ چرا مثل خط تولید به بیمار ها نگاه میشه . پزشکها بدون دقت و سطحی به مداوای مریض میپردازن و برای اینکه از قافله پاروی ویزیت عقب نمونن اصلا توجه لازم به صحبتهای بیمار رو ندارند. اگر خطا کنن مواخذه ای در کار نیست، همه مطبها هم پر از بیماره چون تعداد و نحوه توزیع پزشکها مثل سایر رشته ها نیست. مافیای پزشکی مثل خودرو و غیره وجود داره. حتی به دولت هم زور میگن، این چه سیستم پر مشکلیه، دولت کجاست؟!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
مکانیسم ماشه جنگ قره باغ علیرضا رزم حسینی عیسی آل کثیر هفته دفاع مقدس مصطفی ادیب